Sausvassdraget

Grunneierlag

En naturperle i Velfjord

Tre lakseførende vassdrag

Sausvatnet

Laks og sjøørret

NB! Det er pr. i dag ikke lov å fiske i elvene. Laks som tas i vatnene skal slippes ut igjen.

Sausvatn

Nepåselva

Fra Sjøforsen, hvor laksen starter sin vandring gjennom å forsere en av de to fossene, svømmer den videre gjennom Finnvikvatnet, før den starter på Nepåselva.

Kjente og gode fiskeplasser i elva er: Rothølen - Skoghølen - Saghølen - Jamdalshølen (Nepåshølen) - Brekket fra Medvatnet.

Saus/Skogselva

I denne delen av vassdraget er de viktigste gyte-/oppvekstområdene for laksen. Nærmere 80-85% av all laks gyter her. Ved forsøk med el-apparat har det vist seg å være mellom 80-140 yngel pr hundre m2. Normaltall for nordnorske elver er ca. 25-40 yngel. I de år hvor det er jevnt med nedbør endres forholdene i Sausvassdraget for hvor de beste fiskeområdene til enhver tid er. I tørre somre er Nepåselva best. Store mengder laks kommer seg greit opp til Nepåshølen hvor det kan stå uante mengder. Laksen stopper her grunnet fallet videre. Det kan virke som om laksen ikke ønsker å forsere før det blir mer vann. Blir det derimot tidlig mye nedbør, eksempelvis slik som i sesongen 2001, går laksen rett gjennom Nepåselva, videre gjennom Sausvatnet (1 mil langt) for så å forsere strykene oppover Sauselva. Slike år er fisket i Sauselva som et eventyr. Den fiskeren som dro mest laks et år stoppet på 103 laks, med et snitt på 2,5 kilo. Likeså oppdaget mange nye fiskere Saus/Skogelva etter at de fikk bra fangst.

Sjøforsen (ikke med i Sausvassdraget Grunneierlag)

De to fossene på Sjøforsen faller rett ned i sjøen. Her står myriader av laks og sjø-ørret og stanger i strømmen mens de venter på at forholdene skal bli ideelle til å vandre opp. Spenningen føles intenst når fisk etter fisk svømmer omkring flua. En riktig perle av en fiskeplass! Sjøforsen grunneierlag har vært bevisste og dyktige på å ikke prise Sjøfforsen så høyt i pris at bygdefolket ikke får komme til. Prisverdig. I mange andre vassdrag ville nok grunneierne ha kunnet ta det mangedobbelte i pris i forhold til det som forlanges på Sjøforsen.